آقا جان عزای محرم تو خلاصه تمام دلتنگی هاست.

سلام بر محرمی که نمیدانم چه سری در آن است که با وجود تمام غم و اندوهی که در آن است شده است تسکین این روزهای دل آلوده ام.

درد دل: خدایا محرمی دیگر در راه است ، کمکی کن که از قافله عشاق جا نمانم.

<<آمین یا رب العالمین>>

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  سه شنبه بیست و سوم آبان 1391 ;ÓÇÚÊ 17:51;  ÊæÓØ بنفشه کامرانی ;  2 نظر