یا فاطمة الزهرا، یا قرة عین الرسول!

السلام علیک یا فاطمة الزهرا یا بنت رسول الله!
ما خاک پای یوسف گمگشته ی توییم و حیات و قیام و حکومت و جان و روح و هستی مان رهین یک نگاه آسمانی اوست. انقلاب اسلامی ما جلوه ی کوچکی از نورعنایت فرزند عزیز توست. تمام شقایق های دشت التهاب برای قطره ای از دریای احسانش در انتظار، می سوزند.

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  یکشنبه هجدهم فروردین 1392 ;ÓÇÚÊ 22:45;  ÊæÓØ بنفشه کامرانی ;  2 نظر